Legionella

Występowanie bakterii z rodzaju Legionella w wodzie zasilającej instalacje wodociągowe zakładów opieki zdrowotnej może być bezpośrednią przyczyną zakażeń szpitalnych.

Dlatego, w placówkach ochrony zdrowia często opracowywany jest plan bezpieczeństwa wody, polegający na działaniach technicznych mających na celu kontrolowanie czynników sprzyjających występowaniu i namnażaniu się pałeczek Legionella oraz działaniach zapobiegawczych lub interwencyjnych. W przypadku stwierdzenia zakażenia systemów zaopatrzenia w wodę mikroorganizmami chorobotwórczymi podejmuje się odpowiednie działania zaradcze, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia przeprowadza się dezynfekcję wody i instalacji wodnych.

Wśród mikroorganizmów występujących w wodzie, związanych często z zakażeniami szpitalnymi, istotne znaczenie zdrowotne mają bakterie z rodzaju Legionella. Głównym, podstawowym rezerwuarem, w którym pałeczki Legionella mogą występować i namnażać się są instalacje wodocią­gowe wody ciepłej i zimnej. Kolonizacji instalacji wodociągowych przez bak­terie Legionella, sprzyjają czynniki fizyko-chemiczne, takie jak podwyższona temperatura wody (25-45ºC), korozja materiałów konstrukcyjnych instalacji, zabu­rzenia ciśnienia wody, niskie stężenie środka dezynfek­cyjnego. Pałeczki Legionella występują w dwóch formach: w formie wolnej – komórki bakterii tworzą zawiesinę w wodzie oraz w formie związanej z biofilmem tworzącym się na powierzchniach wewnętrznych, kontaktują­cych się z wodą we wszystkich elementach instalacji wodnej. Szczególnie postać Legionelli w biofilmie, który stanowi skuteczną barierę i tym utrudnia kontakt czynnika dezynfekującego – sprawia, że usuwanie tych bakterii z instalacji wodnych jest trudne i niestety nie zawsze skuteczne przy użyciu tradycyjnie stosowanych metod dezynfekcji.

Zanieczyszczenie pałeczkami Legionella instalacji wodociągowych, jak i urządzeń zasilanych wodą oraz aparatury medycznej w szpitalu może być przyczyną zakażeń – szczególnie niebezpiecznych dla pacjentów wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla osób ze słabą odpornością, pacjentów oddziałów onkologicznych, pacjentów z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, dla chorych na cukrzycę.

Wydaje się, że systematyczny monitoring parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wody, oraz regularna dezynfekcja powinny być jednym z priorytetowych dzia­łań Zakładów Opieki Zdrowotnej, przede wszystkim ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia zakażenia u pacjentów.

Bakteria Legionella

została odkryta po raz pierwszy w 1976 roku, kiedy podczas spotkania weteranów Legionu Amerykańskiego w Filadelfii kilkadziesiąt osób zachorowało na nietypowe zapalenie płuc. Bakterie licznie występuje w naszym najbliższym otoczeniu – znajduje się w wodach śródlądowych i morskich, instalacjach ciepłej i zimnej wody,w zbiornikach wody a także w glebie. Bakterie z rodzaju Legionella to cienkie, pleomorficzne pałeczki Gram ujemne o wymiarach 0,3-0,9×2,0-4,0 μm. Posiadają zdolność ruchu.

Legionelloza 

jest infekcją bakteryjną, wywołaną przez bakterię Legionella. Najgroźniejsza dla człowieka postać tej bakterii – Legionella pneumophila, może doprowadzić nawet do śmierci chorego. Objawy legionelli zależą od jej postaci, zwykle związane są m.in. z wysoką gorączką, zaburzeniami oddychania, kaszlem i bólem głowy.

 

Jedną ze skuteczniejszych metod eliminacji bakterii z rodzaju Legionella z instalacji wodociągowych,  uważana jest dezynfekcja wody preparatami, w których substancją czynną jest  dwutlenkiem chloru (ditlenkiem chloru).

Dwu­tlenek chloru jest bardziej stabilny od wolnego chloru, szczególnie w wyższych temperaturach oraz lepiej penetruje głębsze warstwy biofilmu. Dwutlenek chloru jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, działa w szerokim zakresie pH (4 do 10), dzięki czemu w porównaniu z chlorem, szczególnie przy wysokich wartościach pH jest dużo skuteczniejszym środkiem dezynfekującym. Charakteryzuje się on mniejszą korozyjnością niż wolny chlor dla instalacji wykonanych ze stali ocynkowanej.

Dużą zaletą dezynfekcji dwutlenkiem chloru jest również to, że nie następuje pogorszenie walorów smakowych i zapachu wody.