Efektywna dezynfekcja ścieków

Dezynfekcja, czyli odkażanie jest procesem niszczenia drobnoustrojów, w szczególności chorobotwórczych, metodami fizycznymi i chemicznymi.

Woda stanowi poważny czynnik w przenoszeniu chorób zakaźnych. Źródłem zakażeń przenoszonych tą drogą są najczęściej wydaliny ludzkie znajdujące się w ściekach bytowo-gospodarczych oraz szpitalnych. Szczególnie niebezpieczne wydają się te ze szpitalnych oddziałów zakaźnych, oraz wydaliny zwierzęce w ściekach z ferm hodowlanych. Groźne patogeny takie jak: wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty mogą występować w ściekach w ogromnych ilościach. Ich obecność w ściekach jest niebezpieczna i stanowi bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne, mogą działać toksycznie lub immunotoksycznie na człowieka, na zwierzęta i na otaczające środowisko – powodując niekontrolowane rozprzestrzenianie się groźnych chorób.

Liczne badania naukowe oraz wieloletnia praktyka potwierdzają że dwutlenek chloru, zarówno w obecności światła jak i jego braku, ma silny wpływ antywegetatywny – znacząco zmniejsza rozwój pierwotnego szlamu, redukuje biomasę oraz liczbę m.in. okrzemków sinic, które wykazują tendencje do rozwijania kolonii na powierzchniach, sprzyjając zanieczyszczeniu biologicznemu. Dwutlenek chloru jest skuteczny w stosunku do wszystkich mikroorganizmów m.in. pierwotniaków, bakterii, wirusów i glonów. Posiada także dużą zdolność penetrowania biofilmu i pozwala na inaktywację mikroorganizmów ukrytych wewnątrz osadów oraz depozytów w systemie kanalizacyjnym.

Efektywne obniżenie liczby mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych w ściekach w znaczący sposób zależy od jakości ścieków. Proces dezynfekcji może być zakłócony lub zatrzymany poprzez występujące w ściekach m.in. związki azotu, substancje organiczne, siarkowodór, zawiesina. W tak trudnym środowisku użycie wysoko selektywnego utleniacza jakim jest Diox przekłada się bezpośrednio na skuteczność dezynfekcji.

Preparat do dezynfekcji Diox będący produktem na bazie dwutlenku chloru posiada wiele właściwości, które wyróżniają go na tle innych środków dezynfekujących.
Do najistotniejszych zalet dezynfekcji tym preparatem można zaliczyć:
 • brak powstawania trihalometanów,
 • znaczne ograniczenie możliwości tworzenia się związków organiczno-halogenowych (NPDX),
 • brak tworzenia chlorynów,
 • zdolność bakteriobójcza około 2,5-krotnie wyższa od kwasu podchlorowego,
 • działanie w szerokim zakresie pH,
 • długo utrzymująca się ochrona bakteriobójcza i bakteriostaty­czna w sieciach wodociągowych,
 • dobre właściwości przeciwzarodnikowe, przeciwwirusowe i przeciwglonowe,
 • brak reakcji z azotem amonowymi związkami organicznymi,
 • brak reakcji korozyjnych w stosunku do instalacji w których przeprowadza się dezynfekcję
 • powolny rozkład osadu mikrobiologicznego w sieciach wo­dociągowych,
 • poprawa właściwości organoleptycznych wody uzdatnionej.